PRIVACYBELEID

18 juni 2020

Percept Communicatie respecteert de privacy van alle aanvragers van informatie of een offerte, (potentiële) opdrachtgevers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Percept Communicatie handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring van Percept Communicatie leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Percept Communicatie gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen

Wanneer u via de website, via e-mails of andere manieren berichten naar ons verzendt of persoonlijk met ons in gesprek gaat met betrekking tot een aanvraag voor een offerte voor een dienst, de voortgang van voorbereidingen van een uitvoering van een dienst of de afhandeling van een uitgevoerde dienst en alle communicatie rondom deze dienst, bewaren we die berichten en vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie/dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De door u actief verstrekte gegevens worden gebruikt in de aan u gerichte offertes, opdrachtbevestigingen en facturen en opgeslagen op eigen beveiligde servers van Percept Communicatie of die van een derde partij. Het betreft hier alle of sommige van onderstaande gegevens:

Uw persoonlijke gegevens: geslacht; voor- en achternaam; woon/werkadres; telefoonnummer; e-mailadres;
Uw bedrijfsgegevens: rechtsvorm; bedrijfsnaam; factuuradres; postcode en plaats; e-mailadres;
Betaalgegevens: IBAN en tenaamstelling.
En eventuele andere gegevens die actief door u verstrekt zijn en nodig voor het uitvoeren van de beoogde dienst.

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Percept Communicatie in verband met de diensten van Percept Communicatie, dan worden deze persoonsgegevens alleen voor zover nodig gedeeld met derden die betrokken zijn bij de totstandkoming van de offerte, opdrachtbevestiging, uitvoering van een dienst of facturering/boekhouding. Percept Communicatie kan uw gegevens aan deze derden verstrekken voor zover dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Percept Communicatie.

Zo kan Percept Communicatie leveranciers/partners inschakelen om werkzaamheden uit voeren. Deze leveranciers/partners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van (de diensten van) Percept Communicatie. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De leveranciers/partners van Percept Communicatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Percept Communicatie uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of wettelijk verplicht is. Communicatie met betrekking tot door Percept Communicatie uitgevoerde diensten en alle daarbij horende gegevens zoals facturen blijven bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Indien u de gegevens wilt inzien die bij Percept Communicatie over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar ron@percept-communicatie.nl. Percept Communicatie zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij eigenaar Ron van Gelder op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Percept Communicatie uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Percept Communicatie zal dan bekijken of uw verzoek binnen de wettelijke mogelijkheden valt. Indien Percept Communicatie uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte en door Percept Communicatie vastgelegde persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Ron van Gelder via ron@percept-communicatie.nl.

Op de website van Percept Communicatie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Percept Communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Percept Communicatie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Percept Communicatie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Percept Communicatie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Percept Communicatie heeft hier geen invloed op.

Percept Communicatie heeft Google geen toestemming gegeven om via Percept Communicatie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Percept Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Percept Communicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Percept Communicatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Percept Communicatie

Via de website kan Percept Communicatie gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie beleid op onze website.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Percept Communicatie verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Percept Communicatie heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. De privacyverklaring van Percept Communicatie heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Percept Communicatie worden bewaard en/of verwerkt. Percept Communicatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Percept Communicatie verstuurt geen automatisch gegenereerde periodieke nieuwsbrieven maar Percept Communicatie wil u eventueel incidenteel een mail sturen indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden van de diensten van Percept Communicatie. Ook kan Percept Communicatie u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht u een ontvangen e-mailbericht van Percept Communicatie als ongewenst ervaren, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Percept Communicatie via ron@percept-communicatie.nl. We zullen u in vervolg hierop geen vergelijkbare mails meer sturen.

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt in de privacyverklaring op de website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers bij Percept Communicatie of die van een derde partij. Percept Communicatie maakt voor het opslaan van actief verstrekte persoonlijke gegevens op offertes, facturen en andere berichten gebruik van servers in Nederland.

Percept Communicatie heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Percept Communicatie deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met eigenaar: de heer Ron van Gelder.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Percept Communicatie niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Percept Communicatie controleert regelmatig of ze in de praktijk aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen door een mail te richten aan Ron van Gelder via ron@percept-communicatie.nl.