PERCEPT COMMUNICATIE

COMMUNICATIEBUREAU TE OSS EN HEESCH, NOORD BRABANT

Ron van Gelder
Regisseur in beeld, woord en media

ron@percept-communicatie.nl
06 5391 5585

Kantoor Oss:
Gotenweg 13-J
5342 PP Oss

Kantoor Heesch en postadres:
Akkerveld 26
5384 DZ Heesch

KvK: 17273923
BTW-id: NL001764693B34